Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2014

dreamerforlife
9598 ecaa 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagazda gazda
dreamerforlife
1018 8643
Reposted fromimpressive impressive viagazda gazda
dreamerforlife
6077 2772 500
Reposted fromkjuik kjuik viagazda gazda
0534 793c 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagazda gazda

August 17 2014

dreamerforlife
5180 32a4
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos vianikotyna nikotyna
7954 d01c
Reposted fromLittleJack LittleJack vianikotyna nikotyna
dreamerforlife
2088 5dc3
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
dreamerforlife
dreamerforlife
dreamerforlife
Reposted fromoll oll vianikotyna nikotyna
dreamerforlife
1665 df18

August 08 2014

dreamerforlife
Wczoraj było do dupy. Dziś było do dupy. I jutro najprawdopodobniej też będzie do dupy. Czyżby jednak długo oczekiwana stabilizacja.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viazupson zupson
dreamerforlife
  Po prostu jeśli ktoś wymyślił dla mnie taką
fabułę, to nie może zakończyć jej w tak banalny sposób.
Wierz w swojego scenarzystę.
Uspokój się.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viazupson zupson
dreamerforlife
6010 d59b
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
dreamerforlife
0722 99fa
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaburnmyshadow burnmyshadow

August 07 2014

9772 f6c0
Reposted fromgoniewicz goniewicz
2258 813f
Reposted fromgoniewicz goniewicz
dreamerforlife
4050 45c9
Reposted fromfilmowy filmowy viagoniewicz goniewicz
9825 1faf 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaRecklessKid RecklessKid
dreamerforlife
5956 efca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl